RODO

KARTA KONSULTACJI/TERAPII

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 • administratorem moich danych osobowych jest Edyta NaczulskaGabinet Psychoterapii Piękny Umysł;
 • moje dane osobowe przechowywane są w gabinecie, w kalendarzu oraz urządzeniach mobilnych terapeuty;
 • moje dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu konsultacji,/terapii/warsztatów, a także na potrzeby statystyczne i organizacyjne gabinetu;
 • dane osobowe mogą być przekazywane osobom i podmiotom współpracującym
  z gabinetem, a w szczególności superwizji w celu zabezpieczenia prawidłowego procesu terapeutycznego;
 • dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu terapii lub konsultacji.  Po jej zakończeniu notatki z sesji zostaną usunięte ze zbioru danych administratora:Edyta Naczulska Gabinet Psychoterapii Piękny Umysł, o czym osoba, której dane zostaną usunięte zostanie powiadomiona na ostatniej sesji, chyba że klient postanowi inaczej;
 • mam prawo do dostępu, korygowania lub żądania usunięcia podanych danych osobowych, wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zasady dotyczące odwoływania sesji:

 1. Odwoływanie sesji następuje dzień wcześniej. W sytuacjach losowych ustalenia indywidualne pomiędzy terapeutą a klientem.
 2. W sytuacjach nieobecności, bez jej uprzedniego odwołania – sesja pozostaje pełnopłatna.
 3. W sytuacji niezgłoszenia się na sesję po raz drugi bez kontaktu z terapeutą w celu wyjaśnienia nieobecności. Nieobecność traktowana jest jako ostateczna rezygnacja z procesu terapeutycznego, co tym samym skutkuje automatycznie zniszczeniem danych osobowych klienta.

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Proszę dopisać wyrażam bądź nie wyrażam zgody, datę i czytelny podpis